close extended pedigree
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 5th generation
Bari V. Wissberg
Carlo V. Glemstal
Astra V. Neckarursprung
Arko V. Leonberg
Ali V. Hohenreutin
Akbar V. Schützenrain
Asta V. Donautal
Cäsar V. Wintersheim 1209
Birka V. Carolshofen 1461
Argus V. Pappelhof
Asta V. Tachenhausen 1450
Arko V. Leonberg
Gundel V. Haus Wille
Arko V. Pappelhof
Bella V. Tivoli
Hanny V. Donautal
Barko V. Hohen Karpfen
Bella V. Tivoli
Arko V. Pappelhof
Betty V. Carolshofen
Alex V. Carolshofen
Astra V. Saul
Barras V. Wintersheim
Addy V. Carolshofen
Appolo V. Carolshofen
Ali V. Carolshofen 1483
Cäsar V. Wintersheim 1209
Ali V. Carolshofen 1483
Appolo V. Carolshofen
Astrid V. Freyhof