Breeds

Alva frå Kolåstind
My's Lya Jenny av Gertrud
Spinoys Nala
  • Spinoys Nala
  • born: 16.03.2014
  • Working cert.: Free registration
Nanduhria's Glorfindel
Nanduhria's Glorfindel