close extended pedigree
1st generation 2nd generation 3rd generation 4th generation 5th generation
Armin V. Glemstal
Hektor V.d. Weibertreu
Fee V. Kochertal
Nero V. Schwaigern
Brigga V. Kochertal
Nero V.d. Elsenz
Flora Ii V. Kochertal
Alma V. Burgwald
Friwo V. Oberhausen
Asta V.d. Schwarzach
Marko V.d. Kochlinsmühle
Bella V.d. Kochlinsmühle
Marko V.d. Kochlinsmühle
Leonora V.d. Schwarzach